2021 - 2022 tanév

Slovenská škola v Sarvaši si pripomenula 70. výročie svojho založenia.
Budúcnosť bude taká, aká je škola dnes“, povedal držiteľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu v roku 1937 Albert Szent-Györgyi. Tento citát zaznel  v úvodnom prejave  riaditeľky Slovenskej základnej školy v Sarvaši  Zuzany Nyemcsokovej pri otvorení slávnosti.
Slávnostná konferencia sa  konala 24. januára 2020 pri príležitostí osláv 70. výročia založenia školy a ukončenia dvojročného projektu školy Vytvorenie inovatívnych neformálnych a formálnych vyučovacích metód v škole budúcnosti vo výške 72 miliónov forintov. Finančné prostriedky získala škola od Ministerstva ľudských zdrojov v rámci programu Széchenyi 2020, ktorý pomohol zaviesť neformálne a formálne vyučovacie metódy a umožnil obnovu metodiky samotného vyučovania. Zo získaných prostriedkov vybudovali v škole únikové izby, ktoré sa môžu aktualizovať podľa obsahu vyučovacích predmetov.
Podujatie moderovali Anikó Podaniová a Anikó Árvaiová, ktoré privítali významných hostí Alžbetu Hollerovú Račkovú, predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy a inštitúcie, ktorá je zriaďovateľkou slovenskej školy, JUDr. Jána Varša predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, JUDr. Emila Kuchára, generálneho konzula Slovenskej republiky v Békéšskej Čabe, Mihálya Babáka, primátora mesta Sarvaš, Štefana Kraslána, národnostného referenta Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska, Rolanda  Gaála, vedúceho sarvašského okresného úradu Békéšskej župy, pani Juditu Krajcsoviczovú, predsedníčku Slovenskej samosprávy Békéšskej župy, Annu Frankovú, predsedníčku Slovenskej samosprávy v Sarvaši, Máriu Kengyelovú Matejdeszovú, podpredsedníčku Úradu Celoštátnej slovenskej samosprávy, pani Zuzanu Molnárovú, predsedníčku vzdelávacieho výboru Samosprávy mesta Sarvaš, Alžbetu Szebegyinszkú, bývalú zástupkyňu školy a Martu Deákovú, predsedníčku rodičovskej rady školy. Moderátorky privítali aj všetkých prítomných, vedúcich, aj pedagógov partnerských škôl a pozdravili zástupcov miestnych, župných a štátnych médií.
Po privítaní hostí zaznela hymna slovenskej školy v podaní školského spevokolu a pedagógov školy. Potom vystúpil azda najsmelší škôlkar Peťko Balás s básňou o návrate domov.
Riaditeľka sarvašskej školy Zuzana Nyemcsoková vo svojom prejave načrela do histórie a zaspomínala, že na území Uhorska sa už v 18. storočí mohli obyvatelia rôznych národnosti učiť, čítať a písať v materinskom jazyku. Po druhej svetovej vojne, keď sa uskutočnila výmena obyvateľstva po roku 1948 bol schválený zákon, ktorý umožnil vyučovanie v materinskom jazyku  pre národnostné menšiny. Toto bolo základom na založenie slovenských škôl v celom Maďarsku. Sarvašská škola otvorila svoje brány v septembri v roku 1949. „70 rokov je veľa aj v živote človeka, aj v živote inštitúcie“, povedala Z. Nyemcsoková a spomenula aj najvýznamnejších predstaviteľov  školy vďaka ktorým je dnes významnou vzdelávacou inštitúciou nielen v Sarvaši.  V rokoch 1961-1980 Mária Sznyidová, ktorá bola riaditeľkou  kolégia a rozvíjala jazykové zručnosti a komplexnú výchovu detí v žiackom domove. Od roku 1960 až  úctihodných tridsaťtri rokov bol riaditeľom školy Ján Folytán, ktorý posilnil pedagogický zbor a snažil sa, aby škola vychovávala nasledovníkov - učiteľov z vlastných študentských radov. Osobitne vyzdvihla svoju predchodkyňu Zuzanu Medvegyovú, riaditeľku v rokoch 1993 až 2014, ktorá pokračovala v úspešnej ceste Jána Folytána. Počas jej pôsobenia škola prekročila počet štyristo detí a žiakov, ktoré navštevovali materskú a základnú školu a zrekonštruovala priestory tak, aby bola reprezentatívnou inštitúciou v 21. storočí.
Prestavbu podporovala a dodnes školu podporuje samospráva mesta Sarvaš. Podľa slov riaditeľky žijeme v rýchlej dobe, spojenej s rýchlym technickým pokrokom a spoločenskými zmenami, ale vďaka jej kolegom sa snažia stále prinášať nové nápady, aby bolo učenie pre deti atraktívne. 
Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy a inštitúcie Alžbeta Hollerová Račková vo svojom príhovore zdôraznila, že sarvašská škola má tri silné body. Tradíciu, modernosť a angažovanosť. Vyzdvihla pokrok školy, ktorý sa odzrkadlil nielen v jej priestoroch, ale aj vo výchovno-vzdelávacom procese. Škole podarovala krásnu vázu.
Primátor mesta Mihály Babák prirovnal školu k mohutnej lipe, ktorá má silné korene, kmeň a keď má veľa kvetov, tak má pred sebou dlhú budúcnosť. „Kvety sú naše deti a deti sú naša budúcnosť“, povedal primátor a daroval škole vlajku s erbom mesta Sarvaš.
Anna Franková si zaspomínala, že škola bola pre ňu druhou rodinou, kde našla skvelých priateľov a kolegov a darovala škole 200 tisíc forintov pre školskú nadáciu na podporu znevýhodnených študentov.

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo daroval škole pamätnú plaketu a diplom k výročiu a poďakoval pedagógom školy za zachovávanie národnostnej identitity, kultúry a jazyka.
Po príhovoroch nasledoval bohatý kultúrny program. Predstavil sa školský spevokol, pod vedením Barbary Molnárovej-Budaiovej a s hudobným sprievodom Dolli Gálovej a Zoltána Fonáda.
Pri príležitosti osláv okrúhleho výročia vydala škola spomienkový bulletin. Deti Regina Kondacsová, Hanna Sztancsiková, Viktória Valachová, Zsófia Liptáková, Bence Turna prečítali o spomienkach a pocitoch svojich matiek, ktoré pracujú v slovenskej škole.  Emma Kovácsová zo strednej vekovej skupiny materskej školy spolu s mamičkou učiteľkou Csillou Sindelovou dojali divákov svojím spevom. Spomienkovú slávnosť obohatili spevom a hrou na citarách citaristi pod vedením Jána Galáta. Svoje tanečné umenie prezentovali žiaci našej školy, ktorí zatancovali ľudové, spoločenské a moderné tance. Svoje produkcie zacvičili na školských a mimoškolských krúžok. Žiaci z dramatického krúžku pod vedením Viery Krajčovej upútali hostí alegorickým predstavením o  hľadaní domova.
Najdojemnejšia časť kultúrneho programu bola v jeho závere. Štyridsať detí, žiakov a škôlkarov držiac sa za ruku so svojou matkou, starou matkou, otcom, starým otcom pracujúcimi v sarvašskej slovenskej škole prikladali svoje spoločné fotografie do loga školy. Toto symbolické odovzdávanie generačnej štafety dojalo hostí a mnohým sa v očiach leskli slzy. Bolo to nádherné gesto, ktorým deti i dospelí vyjadrili svoje puto k slovenskej škole. Je to puto veľkej súdržnej rodiny. Jázmin Barcsik ôsmáčka spýtala sa svojej mami a potom na ňu odpovedala: „Prečo je dobré že patríme k veľkej slovenskej rodine? Preto, lebo my 40 sme spolu na jednom mieste pod jednou strechou celý deň s našimi rodičmi alebo starými rodičmi.“
Konferencia nebola len o príhovoroch a spomienkach, ale škola si pripravila aj workshop, kde sa návštevníci mohli oboznámiť so životom v škole. Únikovou izbou, ktorá pútala najväčšiu pozornosť, ich sprevádzala  Marta Valachová-Hrašková. Erika Sinková Nyemcsoková v knižnici prednášala o metodickej obnove, v keramickej dielni Dana Lukáčiková a Mária Mravíková predviedli záujemcom prácu s hlinou. Erika Sindelová Ábrahámová prezentovala prácu so šúpolím a v telocvični boli pripravené  aktivity pod názvom Impressiá, nálady a pocity pod vedením Dolli Gál.

Budúcnosť bude taká, aká je škola dnes“. Ak sa majú splniť slová Alberta Szenta-Györgyiho, tak sa o osud Slovenskej základnej školy, materskej školy a kolégia v Sarvaši nemusíme obávať. Ľudia, ktorí vychovávajú mladú generáciu a zabezpečujú bezproblémový každodenný chod školy vďaka svojmu elánu ,nápadom a súdržnosti zaradili slovenskú školu medzi vzdelávaciu elitu v Maďarsku.
Dana Lukáčiková a Margita Kmotriczová
INFORMÁCIÓ
5540 Szarvas, Szabadság út 29
Email: iroda@szlovak-szarvas.edu.hu
Telefon: +36 66 312-104
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Copyright © Szlovák Általános Iskola, Szarvas 2019. All rights reserved.