2021 - 2022 tanév

Nedradičné metódy vo vyučovaní v Sarvaši
Už tri roky Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši uskutočňuje zaujímavý projekt s názvom „Formálne a neformálne metódy vo vyučovaní” Kreatívne pani učiteľky vytvorili únikové izby v škole, a tak úspešne zaviedli sme do vyučovacieho procesu projektové vyučovanie v trvaní dva týždne pre každý ročník. Na prvom stupni sú tematické týždne o ročných obdobiach, na druhom stupni v ročníkoch 5, 6, a teraz už aj siedmaci vychádzajú z dejín. Prvý rok si dvojtýždňový projekt vyskúšali prváci na tému jesenné plody: gaštan a tekvica. Na druhom stupni piataci spoznávali tajomstvá starovekého Ríma. Minulý školský rok hlavnou témou druhákov bolo chutné jesenné ovocie - slivka a šiestakov turecké časy. Šiestaci svoj projekt v minulom školskom roku ukončili koncom januára návštevou hradu v Gyule a divadelným predstavením v Békešskej Čabe: Jágerské hviezdy. Šiestaci nedávno ukončili projektové dni po malých skupinách  vstupmi do obdobia tureckej nadvlády. Obrovské nadšenie prejavili najmä pri riešení úloh s tureckou tematikou v únikovej izbe, ktoré pripravila pani učiteľka Marta Hraškó Cieľom a zároveň výsledkom je, aby sa deti aj učitelia pozerali na danú tému aj z iného pohľadu ako z prostredia školskej triedy. a vyučovacej hodiny. Pre žiakov je oveľa zábavnejšie, keď si môžu vyskúšať spoluprácu, bádateľské schopnosti. samostatné objavovanie nových informácií, a to je tou najlepšou cestou k novým vedomostiam. Deti pracujú samostatne a cielene. Rodičia sa so záujmom zapájajú, avšak súčasnej situácii okolo pandémie len v rámci vymedzených opatrení. Pani učiteľka Renáta Piros nacvičila s dievčatami  tanec v rytme typickej tureckej hudby. Do tajov tureckej mágie, čarov, kúziel, ale aj chutí žiakov zaviedla pani učiteľka Margit Kmotricza. V tomto školskom roku sa do projektu zapoja aj siedmaci a postupne plánujeme rozšírenie aj pre ďalšie ročníky tak, aby každý ročník mal určenú svoju tému. Pani učiteľky Marta Hraškó a Anikó Podani pripravili rad úloh do únikovej izby, kolegovia zaujímavé programy nielen v školských, ale aj v mimoškolských priestoroch, Vieme, že: „Smer, ktorým vzdelanie človeka vykročí vpred, určí jeho budúcnosť.” Platón
Alena Kosc
INFORMÁCIÓ
5540 Szarvas, Szabadság út 29
Email: iroda@szlovak-szarvas.edu.hu
Telefon: +36 66 312-104
KÖZÖSSÉGI MÉDIA
Copyright © Szlovák Általános Iskola, Szarvas 2019. All rights reserved.